AYIN BULMACASI

Soldan Sağa

1. Devamlı olma durumu, süreklilik

2. Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim

4. Duvar yazısı

5. Güzel yazı sanatı

8. Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgýlarda veya yazý ve hesap makinelerinde deðiþmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, istenilen iþe göre düzenlenmiþ bazı mekanizmaları çalıştıran kaldıraç kollarının, tuş sıralarının bütünü

9. Kalem ile iþaretlenen belgelerdeki bilgileri, laboratuvar, sınav sonuçları vb.ni okuyan ve bilgisayara aktaran aygıt. (2 kelime)

11. Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartýþmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı

13. Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı

15. Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, yazar hakkı, röyalti. (2 kelime)

19. Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan

21. Seçiciler kurulu. Hukuk Hakem heyeti.

22. Bir þeyi duyurmak veya tanýtmak için hazýrlanan, kalabalıðın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası

23. Halkýn gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümü

25. Resimleme

28. Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal veya plastikten cetvel

29. Genel görünümlü

34. Belgelik

35. Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi

36. Topluluða bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma

Yukarıdan Aşağı

1. Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma

3. Canlandırma

6. Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi

7. Varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı, abstre

8. Bir nesnenin veya düþüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon

10. Aşama sırası

12. Bilgisayarda dizilen yazıları milimetrik kartona yapıştırıp düzenleme işi

14. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol

16. Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çaloştığı yer, işlik

17. Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim

18. Duvara asılan büyük boy resim. Bilimsel toplantılarda panolara asılan kısa bildiri.

20. Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalıþmanın sonuna konulan açýklama veya kaynak bilgisi, haþiye

24. Toplantı ve gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen amacın birkaç sözle gösterildiği karton veya bezden levha

26. Güzel sanatların herhangi bir dalýnda yaratıcılıðı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist

27. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

30. Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.

31. Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma

32. Resim veya harfle yapılan işareti ir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayýrmaya yarayan özel ad veya işaret.

33. Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı

Bir Cevap Yazın